KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Stanisław Łabendowicz, Eucharystia – „wielka tajemnica wiary”, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2020, r. 20, nr 1(77), s. 19-29.

 

Streszczenie:
Wiara i liturgia stanowią „dwa uzupełniające się aspekty życia kościelnego” (SC 6). Z tego względu Eucharystia, której celebrowanie jest główną czynnością liturgiczną Kościoła, stanowi „źródło i zarazem szczyt całego życia chrześcijańskiego”. To w ofierze Mszy Świętej objawia się tajemnica Eucharystii, gdyż jest ona pamiątką, celebracją i aktualizacją Misterium Chrystusa, w której uobecnia się On sam. W czasie jej sprawowania dochodzi do przeistoczenia chleba i wina w prawdziwe Ciało i prawdziwą Krew Jezusa Chrystusa. Dzięki temu Eucharystia staje się największym i najcenniejszym darem, jaki nasz Zbawiciel zostawił przed swoją śmiercią. Darem, który stanowi szczyt wszelkich dóbr i kres wszelkich pragnień człowieka; darem, w którym znajduje się „całe dobro duchowe Kościoła” (EdE 1; PO 5). Kościół nie istnieje bez Eucharystii, a tę celebruje tylko Kościół. To w czasie sprawowania Mszy Świętej Bóg uświęca całą ludzkość i cały świat, jednocząc się z nimi oraz obdarzając ich swoimi łaskami. Dzięki Eucharystii wierny dostępuje nie tylko doskonałej komunii z Bogiem Trójjedynym, ale jednoczy się także z bliźnimi, budując i wzmacniając w ten sposób wspólnotę Kościoła.

 

Słowa klucze:
Eucharystia, ofiara, program duszpastersko-katechetyczny, „Eucharystia daje życie”, „Wielka tajemnica wiary”, dobro duchowe, Kościół, wspólnota, komunia, obecność, Ciało, Krew, chleb, wino, postacie eucharystyczne, tajemnica

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl