KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

 

ks. Dariusz Frydrych, Więzi rodzinne a problem niedostosowania społecznego nieletnich, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2020, r. 20, nr 1(77), s. 73-86.

 

Streszczenie:
W ostatnich dziesięcioleciach nasza rzeczywistość społeczna uległa znacznym przeobrażeniom ustrojowym, gospodarczym oraz społeczno-kulturowym. Przemiany te doprowadziły do pojawienia się zarówno pozytywnych, jak i negatywnych zjawisk społecznych. Wśród negatywnych narastają takie zjawiska, jak: przemoc, agresja, uzależnienia, niedostosowanie społeczne, znieczulenie, hedonistyczny i konsumpcyjny styl życia. Jednakże wiązanie zjawiska niedostosowania społecznego nieletnich w Polsce przede wszystkim z przemianami ustrojowymi oraz stawianie na pierwszym miejscu przyczyn dysfunkcjonalności rodziny takich czynników, jak: trudne warunki społeczno-ekonomiczne czy też niskie kompetencje wychowawcze rodziców jest diagnozą niepełną. Fundamentu problemu nieprzystosowania społecznego nieletnich należy upatrywać raczej w zaburzonych więziach emocjonalnych w rodzinie. W dobie atomizacji życia społecznego narastającym problemem jest budowanie słabych bądź negatywnych więzi rodzinnych lub też całkowity ich brak. Nierzadko też więzi rodzinne mają jedynie charakter instrumentalny.

 

Słowa klucze:
rodzina, rodzina dysfunkcyjna, młodzież, więź rodzinna, dostosowanie społeczne, niedostosowanie społeczne

 

Pełny tekst:
PDF-icon.jpg

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl