KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu
Katecheza jest przede wszystkim głoszeniem Jezusa Chrystusa, prowadzeniem uczniów do wiary w Syna Bożego. Od początku pierwsi uczniowie głosili Chrystusa: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20). Tegoroczny program duszpastersko-katechetyczny 2013/2014 koncentruje się na słowach: Wierzę w Syna Bożego. Wyznanie, że Jezus „jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem” (KKK 423) jest fundamentem naszej wiary. Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotykamy się z Nim w sakramentach. Papież Franciszek naucza, że „wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu. Wiara w Syna Bożego, który stał się człowiekiem w Jezusie z Nazaretu, pozwala nam (…) odkryć, jak bardzo Bóg kocha ten świat i wciąż kieruje go ku sobie; powoduje to, że chrześcijanin angażuje się coraz bardziej i mocniej przeżywa swoją wędrówkę na ziemi” (Lumen fidei 18). Przez swoje Wcielenie i przyjście Jezus „dotknął” nas i „dotyka” również dzisiaj poprzez sakramenty. W ten sposób, przemieniając nasze serce, pozwolił nam i nadal pozwala rozpoznać Go i wyznawać jako Syna Bożego. Dzięki wierze także i my możemy Go „dotknąć” i otrzymać moc Jego łaski. „«Wiara to dotykanie sercem». (…) Dopiero kiedy zostajemy upodobnieni do Jezusa, otrzymujemy właściwe oczy, aby Go zobaczyć” (Franciszek, Lumen fidei, 31).
Przekazujemy Państwu kolejny Zeszyt Formacji Katechetów zatytułowany: „Wierzę w Syna Bożego”. Na wstępie prezentujemy tekst przemówienia papieża Franciszka skierowanego do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego w Rzymie (26-28 września 2013 r.), zatytułowany: „Potrzebujemy dobrych katechetów”, a następnie Program katechetyczno-duszpasterski diecezji radomskiej na rok szkolny 2013/2014 pt. „Wierzę w Syna Bożego”. Dział pierwszy dotyczący formacji ludzkiej i chrześcijańskiej zawiera wywiad Anity Węgrzyn i Dariusza Macieja Szczepanika z ks. Markiem Dziewieckim na temat: Wierzyć to zaprzyjaźnić się z Bogiem, dwa artykuły Magdaleny Korzekwy: Bóg, w którego wierzę i Bóg przychodzi do człowieka oraz artykuł ks. Grzegorza Głąba – Będziemy trwali czując Cię Pani… Liryczne uobecnienie Matki Bożej w poezji ks. Jerzego Banaśkiewicza i ks. Janusza St. Pasierba. Następnie w dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Wojciech Wojtyła wskazuje na doświadczenie człowieka jako początek filozoficznej antropologii Karola Wojtyły, Tomasz Twardziłowski mówi o ewangelicznych opisach męki i zmartwychwstania Jezusa w kontekście wizerunku na Całunie Turyńskim, zaś ks. Stanisław Łabendowicz akcentuje świadectwo wiary w Syna Bożego. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Marek Dziewiecki ukazuje sposoby komunikowania z ludźmi przewrotnymi oraz wartości, jakie sprzyjają postawom prospołecznym, zaś Dariusz  Adamczyk omawia dojrzałą osobowość w perspektywie psychopedagogicznej fenomenu religijności. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Stanisław Łabendowicz przedstawia metody biblijne i środki dydaktyczne w katechezie młodzieży i dorosłych. W piątym dziale Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechez, zaś w szóstym recenzje książek. Ks. Stanisław Łabendowicz recenzuje książki ks. Marka Dziewieckiego: Bądźmy podobni do Boga. Konferencje rekolekcyjne dla młodzieży (Wyd. „Biblos”, Tarnów 2013) i Od urwisa do bohatera. Wychowanie duchowe, moralne i religijne chłopców (Wyd. eSPe, Kraków 2013). W ostatniej części zeszytu prezentowane są m.in. nowe podręczniki do nauki religii, zgodne z podstawą programową i programem nauczania religii z 2010 r. oraz pomoce dydaktyczne dla katechety.

Zwracamy się z prośbą do PT. Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych o przybliżenie pisma katechetom na terenie diecezji. Zamówienia należy kierować na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom (tel./fax 48/3406238, tel. 48/3406239) lub Redakcja Zeszytów Formacji Katechetów, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom (tel. 48/3309182).

Informujemy, że cena zeszytów jest następująca:
1 egz. – 7 zł,
prenumerata roczna – 28 zł.


Wierzę w Syna Bożego


Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz 
 • „Potrzebujemy dobrych katechetów”. Przemówienie papieża Franciszka do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego (Rzym, 26-28 września 2013 r.)
 • Program katechetyczno-duszpasterski na rok szkolny 2013/2014  – ks. bp Henryk Tomasik

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA
 • Wierzyć to zaprzyjaźnić się z Bogiem – Z ks. Markiem Dziewieckim rozmawiają Anita Węgrzyn i Dariusz Maciej Szczepanik
 • Bóg, w którego wierzę – Magdalena Korzekwa
 • Bóg przychodzi do człowieka – Magdalena Korzekwa
 • Będziemy trwali czując Cię Pani… Liryczne uobecnienie Matki Bożej w poezji ks. Jerzego Banaśkiewicza i ks. Janusza St. Pasierba – ks. Grzegorz Głąb

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA
 • Doświadczenie człowieka początkiem filozoficznej antropologii Karola Wojtyły – ks. Wojciech Wojtyła
 • Ewangeliczne opisy męki i zmartwychwstania Jezusa a wizerunek na Całunie Turyńskim – Tomasz Twardziłowski
 • Świadectwo wiary w Syna Bożego – ks. Stanisław Łabendowicz 

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • Sposoby komunikowania z ludźmi przewrotnymi – ks. Marek Dziewiecki
 • Jakie wartości sprzyjają postawom prospołecznym? – ks. Marek Dziewiecki
 • W trosce o dojrzałą osobowość w perspektywie psychopedagogicznej fenomenu religijności – Dariusz Adamczyk

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA
 • Metody biblijne w katechezie młodzieży i dorosłych – ks. Stanisław Łabendowicz 
 • Środki dydaktyczne w katechezie młodzieży i dorosłych – ks. Stanisław Łabendowicz 

V. FORUM KATECHETÓW
 • Kształtowanie dojrzałej wiary  – Ewa Pajestka
 • Jestem świadkiem Chrystusa – sakrament bierzmowania  – Bożena Sałek
 • Czas Adwentu szukaniem dróg Boga  – s. Joanna Wolak

VI. RECENZJE
 • ks. Marek Dziewiecki, Bądźmy podobni do Boga. Konferencje rekolekcyjne dla młodzieży, Wyd. „Biblos”, Tarnów 2013 – ks. Stanisław Łabendowicz 
 • ks. Marek Dziewiecki, Od urwisa do bohatera. Wychowanie duchowe, moralne i religijne chłopców, Wyd. eSPe, Kraków 2013 – ks. Stanisław Łabendowicz 

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE
 • Pomoce dydaktyczne


Streszczenie artykułów: j. polski j. angielski

 

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl