KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu
Bł. Jan Paweł II upatrywał istotę wychowania w tym, „ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…), ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał» – aby więc poprzez wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej «być» nie tylko z «drugimi», ale także i «dla drugich»” . Tak rozumiane wychowanie posiada podstawowe znaczenie dla kształtowania postaw wobec Boga, relacji międzyludzkich i względem siebie. Jan Paweł II wskazuje, że wychowanie osoby ludzkiej, oparte na prawdzie i mądrości, jest dla człowieka powołaniem, zadaniem, prawem i obowiązkiem, a sam człowiek jest jego podmiotem. Papież podkreśla, iż podstawowym terenem działalności wychowawczej i samowychowawczej jest przede wszystkim wnętrze każdego czło¬wieka. W ten sposób akcentuje, że wychowanie jest wzrastaniem w pełni człowieczeństwa, w pełni życia. Pełnię tę człowiek ma daro¬waną przez Boga w Chrystusie, za pośrednictwem Ducha Świętego. Najprostszą drogą prowadzącą do realizowania ideału bycia osobą jest odkrycie prawdy o samym sobie, o własnym powołaniu, o świecie, by żyć nią niezależnie od okoliczności. Jan Paweł II, budząc świadomość bycia osobą i świadomość działania, zwraca uwagę na potrzeby wpisane w ludzkie serce od początku. A są nimi: miłość, prawda, dobro, piękno i szczęście. Wychowanie to obejmuje pełnię ludzkiego doświadczenia i chce sprostać historii zwanej życiem, w wymiarze indywidualnym i społecznym.
Przekazujemy Państwu kolejny Zeszyt Formacji Katechetów pt. Być uczniem Chrystusa. W pierwszym dziale dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej zamieszczone są trzy artykuły: ks. Marka Chmielewskiego – Wiara podstawą życia duchowego, Mateusza Pisarka – Możliwości i ograniczenia ewangelizacyjnego wykorzystania mass mediów w świetle nauczania papieża Franciszka oraz Joanny Borowicz – Wychowanie w wierze dziecka przygotowującego się do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej w  świetle wybranych dokumentów Kościoła. Następnie w dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Marian Włosiński mówi o egzystencji chrześcijanina jako egzystencji wiary, zaś Dariusz Adamczyk charakteryzuje wychowanie chrześcijańskie w świetle dokumentu Gravissimum educationis. Dział formacji psychologiczno-pedagogicznej zawiera dwa artykuły: ks. Stanisława Łabendowicza o wychowaniu ku wartościom według nauczania Jana Pawła II i ks. Marka Dziewieckiego – Duszpasterstwo powołań dzisiaj. Dział ten prezentuje również wywiad Julii A. Lewandowskiej z ks. Markiem Dziewieckim, psychologiem i krajowym dzuszpasterzem powołań, pt. Nie ma ludzi bez powołania. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Stanisław Łabendowicz opisuje metody służące integracji grupowej, natomiast ks. Andrzej Kiciński przedstawia podstawowe błędy i wyzwania w katechezie osób niepełnosprawnych. W piątym dziale zamieszczone są scenariusze katechez, zaś w szóstym dziale ks. Edward Walewander recenzuje książkę: Głos z eremu. Ksiądz Infułat Czesław Wala, red. A. Rynio, Wyd. Ikona, Szydłowiec 2013. W ostatniej części zeszytu prezentowane są podręczniki do nauki religii i pomoce dydaktyczne dla katechety.
Zwracamy się z prośbą do PT. Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych o przybliżenie pisma katechetom na terenie diecezji. Zamówienia należy kierować na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom (tel./fax 48/3406238, tel. 48/3406239) lub Redakcja Zeszytów Formacji Katechetów, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom (tel. 48/3309182).
ks. Stanisław Łabendowicz

 

Być uczniem Chrystusa


Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA
 • Wiara podstawą życia duchowego – ks. Marek Chmielewski
 • Możliwości i ograniczenia ewangelizacyjnego wykorzystania mass mediów w świetle nauczania papieża Franciszka – Mateusz Pisarek
 • Wychowanie w wierze dziecka przygotowującego się do pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii Świętej w  świetle wybranych dokumentów Kościoła – Joanna Borowicz

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA
 • Egzystencja chrześcijanina egzystencją wiary – ks. Marian Włosiński
 • Wychowanie chrześcijańskie w świetle dokumentu Gravissimum educationis – Dariusz Adamczyk

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • Wychowanie ku wartościom według nauczania Jana Pawła II – ks. Stanisław Łabendowicz 
 • Duszpasterstwo powołań dzisiaj – ks. Marek Dziewiecki
 • Nie ma ludzi bez powołania – z ks. Markiem Dziewieckim – psychologiem i krajowym duszpasterzem powołań – rozmawia Julia A. Lewandowska

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA
 • Metody służące integracji grupowej – ks. Stanisław Łabendowicz 
 • Katecheza osób niepełnosprawnych. Podstawowe błędy i wyzwania – ks. Andrzej Kiciński

V. FORUM KATECHETÓW
 • Drogi świętości Jana Pawła II – Grzegorz Księżak
 • Maryja Matką Kościoła – Iwona Chrząstowska
 • Pan Jezus pośród nas – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Iwona Chrząstowska
 • Żyć w przyjaźni z Jezusem – Katarzyna Kosmala, Aneta Wrzesień
 • Chcę być doskonałym – nowym człowiekiem w Chrystusie – Małgorzata Pajek

VI. RECENZJE
 • Głos z eremu. Ksiądz Infułat Czesław Wala, red. A. Rynio, Wyd. Ikona, Szydłowiec 2013 – ks. Edward Walewander

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE
 • Pomoce dydaktyczne
Streszczenie artykułów: j. polski j. angielski

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl