KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu
Katecheza szkolna przygotowuje uczniów do apostolatu i świadectwa w ramach rodziny, szkoły oraz życia społecznego. Całe życie chrześcijańskie ma wymiar społeczny, a ten powinien być ukształtowany na Chrystusie oraz fundamencie wartości ewangelicznych. Przygotowanie uczniów do apostolatu społecznego ma obejmować wszystkie sfery osobowości: fizyczną, intelektualną, psychiczną oraz duchową. Formacji nie można ograniczać jedynie do zdobycia gruntownej wiedzy o świecie współczesnym, lecz powinna zmierzać do wyrobienia umiejętności braterskiego współżycia i współpracy, a także nawiązywania dialogu (por. DA 29). Święty Jan Paweł II nauczał, że chrześcijanie są „wezwani do dawania świadectwa Chrystusowi. Niekiedy wymaga to od człowieka wielkiej ofiary, którą trzeba składać codziennie, a czasem jest tak, że przez całe życie. Niezłomne trwanie przy Chrystusie i Jego Ewangelii jest niejednokrotnie aktem heroizmu i może przybrać formy prawdziwego męczeństwa, dokonującego się w życiu człowieka każdego dnia i każdej chwili, kropla po kropli, aż do całkowitego «wykonało się»” (Bydgoszcz, 7 czerwca 1997 r.). Papież Franciszek w podobnym duchu wskazuje, że „wszyscy jesteśmy wezwani, by dawać innym wyraźne świadectwo o zbawczej miłości Pana, który – niezależnie od naszych niedoskonałości – oferuje nam swoją bliskość, swoje słowo, swoją moc, i nadaje sens naszemu życiu. Serce twoje wie, że życie nie jest takie samo bez Niego, dlatego to, co odkryłeś, to, co pomaga ci żyć i co daje ci nadzieję, powinieneś przekazywać innym. Nasza niedoskonałość nie powinna stanowić wymówki. Przeciwnie, misja stanowi stały bodziec, aby nie godzić się z przeciętnością i stale wzrastać. Świadectwo wiary, do złożenia którego każdy chrześcijanin jest wezwany, zakłada stwierdzenie podobne do słów św. Pawła: Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, (...) pędzę ku wyznaczonej mecie (Flp 3,12.14)” (Evangelii Gaudium, 121).
Przekazujemy Państwu kolejny Zeszyt Formacji Katechetów pt. „Wezwani do świadectwa”. W pierwszym dziale, dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ks. Marek Dziewiecki przytacza nauczanie Jana Pawła II o powołaniach oraz pisze o młodzieży i sakramencie pokuty, natomiast Magdalena Rutkowska przedstawia troskę Kościoła o fizyczno-duchowy rozwój człowieka na przykładzie Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej. Dział formacji doktrynalno-teologicznej zawiera cztery artykuły: ks. Jacka Kucharskiego – Biblijne źródła uczynków miłosierdzia względem duszy, Dariusza Adamczyka – Aktualność przesłania dotyczącego rozwoju człowieka i społeczeństwa w świetle encykliki Jana Pawła II „Sollicitudo rei socialis”, ks. Stanisława Łabendowicza – Apostolstwo i świadectwo w nauczaniu Jana Pawła II oraz Il Sinodo diocesano nella sollecitudine della vita. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Marek Dziewiecki mówi o swawoli, wolności i uzależnieniach, jak również wskazuje na sens płciowości w integralnym rozwoju człowieka. W części dydaktyczno-metodycznej s. Joanna Wiśniewska charakteryzuje działalność katechetyczną żeńskich zgromadzeń zakonnych w polityce oświatowej władz komunistycznych, zaś ks. Stanisław Łabendowicz opisuje dynamikę grup apostolskich w szkolnych kołach zainteresowań. W piątym dziale Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechez, zaś w szóstym recenzje dwóch książek: Pawła Lisickiego – Tajemnica Marii Magdaleny, Wydawnictwo M, Kraków 2014 (recenzuje ks. Jacek Kucharski) i Sławomira Zatwardnickiego – Pomoc przeciw nieprzyjaciołom Twoim, czyli jak chwalić Maryje i bronić Jej godności, Wydawnictwo M, Kraków 2014. W ostatniej części zeszytu prezentowane są podręczniki do nauki religii, opracowane na podstawie Programu nauczania religii z 2010 r., zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.


Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA
 • Jan Paweł II a powołania – ks. Marek Dziewiecki
 • Młodzież i sakrament pokuty – ks. Marek Dziewiecki
 • Kościół w trosce o fizyczno-duchowy rozwój człowieka na przykładzie Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Magdalena Rutkowska

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA
 • Biblijne źródła uczynków miłosierdzia względem duszy – ks. Jacek Kucharski
 • Aktualność przesłania dotyczącego rozwoju człowieka i społeczeństwa w świetle encykliki Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis – Dariusz Adamczyk
 • Apostolstwo i świadectwo w nauczaniu Jana Pawła II   – ks. Stanisław Łabendowicz 
 • Il Sinodo diocesano nella sollecitudine della vita – ks. Stanisław Łabendowicz 

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • Między swawolą a wolnością  – ks. Marek Dziewiecki
 • Sens płciowości w integralnym rozwoju człowieka – ks. Marek Dziewiecki

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA
 • Działalność katechetyczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w polityce oświatowej władz komunistycznych – s. Joanna Wiśniewska
 • Dynamika grup apostolskich w szkolnych kołach zainteresowań – ks. Stanisław Łabendowicz 

V. FORUM KATECHETÓW
 • Spotykamy się z Panem Jezusem– Ewa Świtka, Aneta Wrzesień
 • Pan Jezus wzywa do dawania świadectwa– Renata Kazirodek, Katarzyna Kosmala
 • Być światłem Chrystusa w ciemnościach świata– Justyna Wulkiewicz

VI. RECENZJE
 • Paweł Lisicki, Tajemnica Marii Magdaleny, Wydawnictwo M, Kraków 2014,  – ks. Jacek Kucharski
 • Sławomir Zatwardnicki, Pomoc przeciw nieprzyjaciołom Twoim, czyli jak chwalić Maryje i bronić Jej godności, Wydawnictwo M, Kraków 2014       

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE
 • Pomoce dydaktyczne

Streszczenie artykułów: j. polski j. angielski

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl