KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu
Św. Jan Paweł II w Skoczowie, 22 maja 1995 r., powiedział: „Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!» (Rz 12,21). Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie; to znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne; troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności: «Jeden drugiego brzemiona noście» (Ga 6,2)”. Słowa, które Ojciec Święty wypowiedział w 1995 r. w Skoczowie, nie straciły nic na aktualności. Dzisiaj również nasza Ojczyzna stoi przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi, natomiast dyskusja nad prawem moralnym i wołanie o ludzi sumienia nabiera szczególnego znaczenia.
Przekazujemy Państwu kolejny Zeszyt Formacji Katechetów pt. Wołanie o ludzi sumienia. W pierwszym dziale dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej ks. Marian Włosiński prezentuje nauczanie Jana Pawła II na temat lekarskiej etyki, ks. Grzegorz Głąb i ks. Krzysztof Napora SCJ analizują na wybranych przykładach literatury najnowszej zjawisko profanacji lub nadinterpretacji motywów religijnych jako komponentów rzeczywistości negatywnej, ks. Marek Dziewiecki nazywa ludzi sumienia skarbem Kościoła. Dział formacji doktrynalno-teologicznej zawiera trzy artykuły: ks. Jarosława Wojtkuna – Klauzula sumienia na straży ochrony praw człowieka, Dariusza Adamczyka – Wolność w prawdzie o człowieku – w świetle encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor i ks. Wojciecha Wojtyły – Praca człowieka uczestnictwem w dziele Stwórcy. Św. Jana Pawła II teologia pracy. Następnie w dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej Anna Prokopiak mówi o uczniach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na katechezie w szkole ogólnodostępnej, natomiast ks. Stanisław Łabendowicz opisuje katechezę jako miejsce integracji postaw wobec małżeństwa i rodziny. W dziale formacji dydaktyczno-metodycznej ks. Tomasz Herc omawia liturgiczne przygotowanie do celebracji sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, wskazując praktyczne aspekty uroczystości I Komunii świętej i bierzmowania dostosowane do nowych przepisów liturgicznych, ks. Rafał Czekalewski SAC ukazuje rekolekcje szkolne od kerygmatu do świadectwa wiary, ks. Stanisław Łabendowicz proponuje aktywizację uczniów w katechezie za pomocą technik multimedialnych. W piątym dziale Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechez, zaś w szóstym dziale ks. Jacek Kucharski recenzuje książkę: Carlo Broccardo, Vangelo di Luca (Nuovo Testamento-commento esegetico e spirituale, Roma 2012 (Città Nuova Editrice). W ostatniej części zeszytu prezentowane są podręczniki do nauki religii, opracowane na podstawie Programu nauczania religii z 2010 r., zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Wołanie o ludzi sumienia

Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz 

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA
 • Z nauczania Jana Pawła II na temat lekarskiej etyki – ks. Marian Włosiński
 • Motywy religijne jako komponenty rzeczywistości negatywnej. Profanacja czy nadinterpretacja? Analiza zjawiska na wybranych przykładach literatury najnowszej – ks. Grzegorz Głąb, ks. Krzysztof Napora SCJ
 • Ludzie sumienia skarbem Kościoła – ks. Marek Dziewiecki

II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA
 • Klauzula sumienia na straży ochrony praw człowieka – Ks. Jarosław Wojtkun
 • Wolność w prawdzie o człowieku – w świetle encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor – Dariusz Adamczyk
 • Praca człowieka uczestnictwem w dziele Stwórcy. Św. Jana Pawła II teologia pracy – ks. Wojciech Wojtyła

III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 • Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na katechezie w szkole ogólnodostępnej – Anna Prokopiak
 • Katecheza miejscem integracji postaw wobec małżeństwa i rodziny – ks. Stanisław Łabendowicz

IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA
 • Liturgiczne przygotowanie do celebracji sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Aspekty praktyczne uroczystości I Komunii świętej i bierzmowania dostosowane do nowych przepisów liturgicznych – ks. Tomasz Herc
 • Rekolekcje szkolne. Od kerygmatu do świadectwa wiary. Refleksja post factum – ks. Rafał Czekalewski SAC
 • Techniki multimedialne w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz

V. FORUM KATECHETÓW
 • Św. Jan Paweł II – nauczyciel wiary – Anna Kogut
 • Modlimy się na różańcu – Anna Wolszczak
 • Adwent czasem oczekiwania na Zbawiciela – Anna Rudnikowska
 • Boże Narodzenie wypełnieniem Bożej obietnicy – Anna Rudnikowska

VI. RECENZJE
 • Carlo Broccardo, Vangelo di Luca (Nuovo Testamento-commento esegetico e spirituale, Roma 2012 (Città Nuova Editrice) – ks. Jacek Kucharski

VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE
 • Pomoce dydaktyczne

Streszczenie artykułów: j. polski j. angielski

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl