KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

W tym roku przypada 15-lecie wydawania naszego kwartalnika Zeszyty Formacji Katechetów. Pismo od początku poświęcone jest i ukierunkowane na permanentną formację katechetów. Dziękujemy Bogu i ludziom, że dane nam jest współtworzyć współczesną formację katechetów w zakresie ludzkim i chrześcijańskim oraz doktrynalnym, pedagogicznym i metodycznym.  Św. Jan Paweł II powiedział: „Formacja katechetów jest istotnym elementem wspólnego zaangażowania w rozwój i żywotność Kościoła. Będąc konieczna wszędzie, szczególnej wartości nabiera w tych krajach, w których katechiści pełnią ważną rolę we wspólnotach chrześcijańskich, nie dysponujących wystarczającą liczbą kapłanów. Moż¬na powiedzieć, że są takie miejsca, gdzie Kościół żyje dzięki pracy katechetów. (…) Formacja katechetyczna odbywa się często w instytutach specjalistycznych; jest pożądane, aby coraz więcej katechistów ko¬rzystało z formacji, jaką zapewniają one tak w zakresie niezbęd¬nego przygotowania doktrynalnego, jak i metod pedagogicznych” (Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Rzym 1987).


W pierwszym dziale, dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ks. Marian Włosiński mówi o formacji katechetów dla rozwoju człowieka, zaś ks. Marek Dziewiecki wskazuje na integralną formację katechetów. W dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Jarosław Wojtkun opisuje kompetencje merytoryczne katechety, ks. Wiesław Przygoda przedstawia kompetencje pastoralne katechetów w zakresie przygotowania do sakramentów, natomiast ks. Stanisław Łabendowicz analizuje formację katechetów na współczesne czasy. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Radosław Chałupniak prezentuje kompetencje katechety w zakresie komunikacji interpersonalnej, Dariusz Adamczyk wskazuje na profesjonalizm wychowania – w trosce o dobrą komunikację nauczyciela z uczniem, ks. Adam Maj przytacza kompetencje pedagogiczne nauczyciela religii. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Jan Kochel wskazuje na katechetę w pełni wykształconego, natomiast Katarzyna Golonka porusza zagadnienie internetowego ekshibicjonizmu jako wyzwania dla wychowania. W piątym dziale zatytułowanym: Forum katechetów zamieszczone są scenariusze montażu słowno-muzycznego i katechezy. W szóstym dziale ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski recenzuje książkę ks. Pawła Mąkosy pt. „Największa jest Miłość. Ewangelizacyjny katechizm młodych” (Wydawnictwo „Natan”, Lublin 2015), zaś ks. Robert Skrzypczak przedstawia książkę Sławomira Zatwardnickiego pt. „Elementarz katolika” (Wydawnictwo „Fronda”, Warszawa 2015).  W ostatniej części zeszytu prezentowane są pakiety edukacyjne do nauczania religii, pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza, przygotowane na bazie Programu nauczania religii z 2010 r., zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w skład których wchodzą: podręcznik do nauki religii, zeszyt ćwiczeń, poradnik metodyczny dla katechety, przewodnik programowo-dydaktyczny, pomoce dydaktyczne, pomoce multimedialne na płytach CD.
Zwracamy się z prośbą do PT. Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych o przybliżenie pisma katechetom na terenie diecezji. Zamówienia należy kierować na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom (tel./fax 48/3406238, tel. 48/3406239) lub Redakcja Zeszytów Formacji Katechetów, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom (tel. 48/3309182).

Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Formacja katechetów dla rozwoju człowieka – ks. Marian Włosiński  
 • Integralna formacja katechetów – ks. Marek Dziewiecki


II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Kompetencje merytoryczne katechety – ks. Jarosław Wojtkun
 • Kompetencje pastoralne katechetów w zakresie przygotowania do sakramentów – ks. Wiesław Przygoda
 • Formacja katechetów na współczesne czasy – ks. Stanisław Łabendowicz


III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Kompetencje katechety w zakresie komunikacji interpersonalnej – ks. Radosław Chałupniak
 • Ku profesjonalizmowi wychowania – w trosce o dobrą komunikację nauczyciela z uczniem – Dariusz Adamczyk
 • Kompetencje pedagogiczne nauczyciela religii – ks. Adam Maj


IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Nauczyciel – katecheta w pełni wykształcony – ks. Jan Kochel
 • Internetowy ekshibicjonizm wyzwaniem dla wychowania – Katarzyna Golonka


V. FORUM KATECHETÓW

 • Dzień Papieski. Montaż słowno-muzyczny – Maria Pęczek
 • Boże Narodzenie – tradycje i zwyczaje świąteczne – Grzegorz Księżak, Jolanta Nowak


VI. RECENZJE

 • ks. Paweł Mąkosa, Największa jest Miłość. Ewangelizacyjny katechizm młodych, Wydawnictwo „Natan”, Lublin 2015 – ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski
 • Sławomir Zatwardnicki, Elementarz katolika, Wydawnictwo „Fronda”, Warszawa 2015 – ks. Robert Skrzypczak


VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

 

Streszczenie artykułów: j. polski j. angielski

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl