KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu

Nowy rok duszpastersko-katechetyczny 2015/2016 przeżywany pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”, jest kontynuacją tematyki chrzcielnej czteroletniego Programu duszpasterskiego (2013-2017), którego myślą przewodnią są słowa: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Trzeci rok realizacji programu zbliża do 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jest to nie tylko wspomnienie historycznego wydarzenia, ale także pogłębienie jego znaczenia i umocnienia wiary. Rok ten ma stać się szczególnym czasem łaski i będzie obfitować w znaczące wydarzenia dla Kościoła i życia wiernych. Ich celem staje się doprowadzenie chrześcijanina do odnowienia przymierza chrzcielnego, czyli do odkrycia godności i zadań, które wypływają z faktu chrztu. Sakrament chrztu świętego, jak przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego, „jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: «Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie»” (KKK 1213). Prawda o chrzcie świętym, który jest początkiem nowego życia chrześcijańskiego musi być przyjęta i spełnić się w życiu każdego ochrzczonego. Zależy to jednak od świadomości religijnej ochrzczonego. Dlatego ważna jest w kościele katecheza szkolna i parafialna, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Katecheza w służbie nowego życia w Chrystusie, nie sprowadza się tylko do przekazania wiedzy religijnej, ale dopomaga w pełnym rozwoju osobowości religijnej, a więc przede wszystkim postaw religijnych, które będą wpływały na zachowania człowieka wobec Boga, ludzi i świata. Dzięki przyjęciu sakramentu chrztu świętego człowiek staje się „nowym stworzeniem”, otrzymuje godność dziecka Bożego oraz zostaje włączony do Ludu Bożego, może przyjmować kolejne sakramenty i żyć w łączności z łaską Bożą. Jednocześnie „Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. Każdy wierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać” (KKK 1253).


Podejmowanie wyborów zgodnych z duchem Ewangelii staje się możliwe przy otwarciu się na działanie Ducha Świętego, którego otrzymują się w sakramencie chrztu, i współdziałaniu z Nim. Jezus jest Przewodnikiem człowieka i wspomaga w podejmowaniu walki ze złem i tym wszystkim, co jest powodem do grzechu. To On razem z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym daje możliwość „ukrzyżowaniu swego ciała” (Ga 5,24), czyli uśmierceniem tego, co prowadzi do grzechu. Chrzest święty włącza w życie Trójcy Świętej, a więc wspiera w nieustannym nawracaniu się i pogłębianiu więzi z Bogiem. Jest to życie według wskazań Ewangelii i nauczania Kościoła. Jednakże grzeszna natura ludzka często jest powodem popełniani różnych występków i jak podkreślał św. Paweł w Liście do Rzymian „Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie czynię” (Rz 7,15). W świetle tego częstego zmagania z grzeszną naturą i duchową walką o dobro należy ukazać wielkość i potęgę miłosierdzia Bożego. Konkretnym znakiem Bożego Miłosierdzia jest sakrament pokuty i pojednania. Zarówno duszpasterze, jak i katecheci powinni mówić o istocie tego sakramentu, a przede wszystkim o miłosierdziu, jako drodze, „która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu” (MV, 3). Papież Franciszek wskazuje, aby każdy, kto przyjął chrzest i stał się nowym stworzeniem oraz dzieckiem Bożym w swoim postępowaniu kierował się nakazem Jezusa Chrystusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36).
Niniejszy zeszyt zawiera Program duszpastersko-katechetyczny diecezji radomskiej na rok szkolny 2015/2016 pt. „Nowe życie w Chrystusie. Przez Chrystusa. Z Chrystusem. W Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. W pierwszym dziale, dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ks. Rafał Piekarski mówi o znaczeniu chrztu Mieszka I i jego dworu (966 r.), ks. Jan Kochel wskazuje na ideę świętości i miłosierdzia na przykładzie św. Józefa Sebastiana Pelczara w perspektywie Roku Miłosierdzia, zaś ks. Edward Wasilewski przedstawia w ujęciu graficznym pełnię rozwoju człowieka tylko w Chrystusie. W dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Marek Dziewiecki wskazuje, że Bóg jest wzorem mi-łosierdzia, ks. Wojciech Wojtyła przedstawia teorię prawa naturalnego, natomiast ks. Stanisław Łabendowicz ukazuje katechezę w służbie nowego życia w Chrystusie. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Marek Dziewiecki omawia wychowanie religijne, Dariusz Adamczyk wskazuje na „pedagogikę świętości” w świetle listu apostolskiego Novo millennio ineunte Jana Pawła II. W części dydaktyczno-metodycznej ks. Stanisław Łabendowicz opisuje metody kontroli i oceny w katechezie, natomiast Mateusz Mazurek porusza zagadnienie: Dekalog i kompetencje informatyczne – czyli katechetyczna wartość dodana. W piątym dziale zatytułowanym: Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechez. W szóstym dziale prezentowana jest książka pt. „XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością” pod redakcją ks. prof. Mariana Zająca (Lublin 2015) oraz ks. Rafał Czekalewski przedstawia sprawozdanie z XXXVI Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego. W ostatniej części zeszytu prezentowane są pakiety edukacyjne do nauczania religii, pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza, przygotowane na bazie Programu nauczania religii z 2010 r., zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w skład których wchodzą: podręcznik do nauki religii, zeszyt ćwiczeń, poradnik metodyczny dla katechety, przewodnik programowo-dydaktyczny, pomoce dydaktyczne, pomoce multimedialne na płytach CD.

Zwracamy się z prośbą do PT. Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych o przybliżenie pisma katechetom na terenie diecezji. Zamówienia należy kierować na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom (tel./fax 48/3406238, tel. 48/3406239) lub Redakcja Zeszytów Formacji Katechetów, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom (tel. 48/3309182).

2016 NR 1 (61) Nowe życie w Chrystusie
Słowo wprowadzenia – ks. Stanisław Łabendowicz

„Nowe życie w Chrystusie. Przez Chrystusa. Z Chrystusem. W Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Program duszpastersko-katechetyczny diecezji radomskiej na rok szkolny 2015/2016 – ks. bp Henryk Tomasik

I. FORMACJA LUDZKA I CHRZEŚCIJAŃSKA

 • Chrzest Mieszka I i jego dworu (966 r.) – fakt i jego znaczenie – ks. Rafał Piekarski
 • Idea świętości i miłosierdzia  – Św. Józef Sebastian Pelczar w perspektywie Roku Miłosierdzia – ks. Jan Kochel
 • Pełnia rozwoju człowieka tylko w Chrystusie. Ujęcie graficzne – ks. Edward Wasilewski


II. FORMACJA DOKTRYNALNO-TEOLOGICZNA

 • Bóg wzorem miłosierdzia – ks. Marek Dziewiecki
 • „Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść” (Rz 2,17) – teoria prawa naturalnego – ks. Wojciech Wojtyła
 • Katecheza w służbie nowego życia w Chrystusie – ks. Stanisław Łabendowicz


III. FORMACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 • Wychowanie religijne – ks. Marek Dziewiecki
 • „Pedagogika świętości” w świetle listu apostolskiego Novo millennio ineunte Jana Pawła II – Dariusz Adamczyk


IV. FORMACJA DYDAKTYCZNO-METODYCZNA

 • Metody kontroli i oceny w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz
 • Dekalog i kompetencje informatyczne – czyli katechetyczna wartość dodana – Mateusz Mazurek


V. FORUM KATECHETÓW

 • – Sakrament chrztu włączeniem w życie Boże - Zbigniew Milczarski
 • Zmartwychwstanie – odkrywanie nadziei na nowe życie w Chrystusie – Bożena Sałek
 • Chrześcijańskie przeżywanie Tajemnicy Wielkiego Postu i Zmartwychwstania – Jolanta Janiak
 • Tajemnica miłosierdzia Bożego – św. Faustyna Kowalska – Justyna Wulkiewicz


VI. RECENZJE

 • Ks. prof. Marian Zając (red.), XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością, Lublin 2015
 • Sprawozdanie z XXXVI Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego – ks. Rafał Czekalewski


VII. PROPOZYCJE WYDAWNICZE

 • Pomoce dydaktyczne

Streszczenie artykułów: j. polski j. angielski

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl