KATECHISTS' PERIODICAL ISSN:1642-090X | eISSN:2658-0268
Menu
 • Redakcja „Zeszytów Formacji Katechetów” przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub scenariusza lekcji, które nie były wcześniej nigdzie publikowane. Decyzja o publikacji danego materiału należy do redaktorów-recenzentów, którzy decydują o dopuszczeniu do drukowania.
 • Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy artykuły, które nie przekraczają 12 stron znormalizowanego wydruku komputerowego wraz z przypisami (30 wierszy na stronie).
 • Prosimy także o krótkie streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim (ok. 8 wierszy) oraz słowa klucze w języku polskim i angielskim, a także krótki biogram (do 5 wierszy). Nota o autorze powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko; tytuł naukowy; ośrodek naukowy, z którym autor jest związany; pola zainteresowań intelektualnych oraz adres do korespondencji; numer telefonu; e-mail.
 • Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze. Prosimy, by w tekście nie stosować wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.) z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku cytowania tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą, w cudzysłowie.
 • W terminie około miesiąca od otrzymania materiałów Redakcja zapoznaje się z nimi i podejmuje decyzję o dopuszczeniu do druku lub odrzuceniu danego artykułu. 


Zasady ogólne

 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu.
 • Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe.
 • Złożenie artykułu do publikacji jest rozumiane jako deklaracja, że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany (również w postaci elektronicznej) oraz że nie jest on złożony w redakcjach innych czasopism ani rozpatrywany jako fragment monografii.
 • Zasadniczo nie zamieszczamy materiałów, które ukazały się wcześniej w druku lub w postaci publikacji elektronicznej. Wyjątkiem są tłumaczenia z języków obcych tekstów dotąd niedostępnych w języku polskim.
 • Tekst wykładu lub odczytu powinien zawierać informację o tym, kiedy i na jakim forum był prezentowany.
 • Artykuł jest recenzowany w trybie anonimowym dla obu stron przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych poddawany opracowaniu redakcyjnemu i językowemu oraz autoryzowany przed publikacją.
 • W celu ułatwienia procesu anonimowej recenzji, prosimy nie umieszczać w tekście informacji, które pozwoliłyby zidentyfikować autora.
 • Autorzy proszeni są o ujawnianie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się powstania składanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz sprecyzowaniem ich udziału).
 

WYMAGANIA TECHNICZNE (EDYTORSKIE)

Formatowanie tekstu

 

 • imiona i nazwisko autora artykułu (Times New Roman 12 pkt.)
 • tytuł artykułu (Times New Roman 12 pkt., B),
 • narracja (Times New Roman 12 pkt.),
 • przypisy u dołu strony (Times New Roman 10 pkt.);
 • wyrównanie do obu marginesów (także przypisów);
 • wszystkie marginesy na stronie A4 po 2,5 cm;
 • tabulacja 1 cm;
 • interlinia 1,5.
 • Cytaty - wyróżnione w tekście przez ujęcie ich w cudzysłów i opatrzone przypisem.

Przypisy
 • Przypisy odwołujące się do książek pojedynczych autorów, jak też o nierozdzielnym autorstwie, winny zawierać: autora (autorów), tytuł książki (kursywą), miejsce i rok wydania, stronę;
 • Przypisy odwołujące się do prac zbiorowych winny zawierać: autora wewnętrznego opracowania, tytuł wewnętrznego opracowania (kursywą), tytuł książki, w której zostało ono umieszczone (kursywą), redaktora lub tego, kto ją opracował, miejsce i rok wydania, stronę;
 • Przypisy odwołujące się do czasopism naukowych winny zawierać: autora, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), ew. rocznik, rok publikacji, kolejny tom (ew. numer, zeszyt) oraz stronę;
 • Przypisy źródłowe z odwołaniem się do wytworów prasowych winny zawierać: autora, tytuł artykułu (kursywą), tytuł gazety (w cudzysłowie), datę publikacji (dla dzienników i tygodników rok, numer, dzień i miesiąc pisany słownie; dla miesięczników i kwartalników rok i miesiąc, kolejny numer, opcjonalnie stronę);
 • W przypisach odwołujących się do już podanego źródła należy unikać stosowania „dz. cyt.”. Dużo przejrzystsze jest umieszczenie w przypisie skróconego tytułu książki.
 • W przypisach stosujemy polskie zwroty, tzn. tamże, tenże, taże, cyt. za, zob., mps., rkps., kps., b.r., b.m.,
 


Procedura zabezpieczająca oryginalność publikacji (tzw. zapora ghostwriting)

Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja uprzejmie prosi Autorów o ujawnianie informacji o podmiotach, które przyczyniły się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Autorzy opracowań powinni w sposób przejrzysty i rzetelny prezentować rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). „Ghostwriting” to sytuacja, w której ktoś wniósł wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji);  „guest authorship” to sytuacja, w której udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).

Aby zapobiec tym niepożądanym zjawiskom, stosownie do powołanych wyżej wytycznych MNiSW, redakcja Zeszytów Formacji Katechetów przyjmuje następujące zasady:

    Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnieni wskazanych danych ponosi składający opracowanie.
    W przypadku stwierdzenia zjawisk typu „ghostwriting” oraz „guest authorship” redakcja dokumentuje te przypadki oraz powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora oraz stowarzyszenia, zespoły i towarzystwa naukowe, których jest członkiem.
    W przypadku finansowania badań wykorzystanych w publikacji autor zobowiązany jest podać źródło finansowania.
 

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1; 26-600 Radom

Adres redakcji: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1, tel./fax (48) 340 62 38, tel. (48) 340 62 39

Sekretariat redakcji: 26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25, tel. (48) 330 91 82, e-mail: redakcjazfk@wp.pl